RODO

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Nal Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Michała Paca 37, 04-386 Warszawa, wpisaną pod numerem KRS 0000759061 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP:7010893150, REGON: 381822511.

W sprawie wszelkich zapytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z administratorem danych lub z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Michała Paca 37, 04-386 Warszawa lub poprzez e-mail: daneosobowe@caterina.pl  

I. Cel i podstawa prawna zbierania danych
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 • Niezbędność do realizacji zawartej umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • Uzasadniony interes Administratora Danych w postaci zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami oraz działania związane z analizą efektywności prowadzonych działań i statystyką - w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Jeżeli jakiekolwiek dane zostaną podane dobrowolnie, podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda, którą w każdej chwili można odwołać (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to w szczególności zgody wyrażonej w celach marketingu własnych produktów, które będą przetwarzane przez okres 5 lat od wyrażenia zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Szczegółowe elementy techniczno-organizacyjne przetwarzania danych osobowych związane z obsługą strony sklepu https://caterina.pl znajdziesz na podstronie Polityki Prywatności pod adresem:https://caterina.pl/jak-kupowac/polityka-prywatnosci_k_10008.html


II. Okres przechowywania danych

 • Administrator Danych przechowuje dane osobowe podawane w związku z zawieranymi umowami nie dłużej, niż do upływu okresów przedawnienia – zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego, dane nie będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację przez okres dłuższy niż 6 lat.
 • Wpływ na okres przechowywania niektórych danych po zakończeniu wykonywania umowy mają przepisy prawa podatkowego zobowiązujące do udokumentowania faktu wykonania usługi – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym zakończono wykonywanie umowy (art. 70 ordynacji podatkowej).
 • Administratora Danych wykorzystuje środki techniczne związane z wykonywaniem kopii zapasowych informacji przechowywanych w formie elektronicznej w celu zapewnienie dostępności, odtwarzalności i bezpieczeństwa systemu informatycznego, co stanowi uzasadniony interes w rozumieniu motywu 49 preambuły do RODO. Kopie zapasowe przechowywane są przez okres, jaki obsługa IT uzna za odpowiedni do zapewnienia dostępności, odtwarzalności i bezpieczeństwa systemu informatycznego. Informacje, co do których upłynęły okresy ich wykorzystania, ale z powodów technicznych muszą być zachowane w ramach kopii zapasowych podlegają archiwizacji i nie są na bieżąco dostępne dla użytkowników.
 • W tych sytuacjach, w których podanie danych jest dobrowolne (odbywa się na podstawie zgody) - potwierdzenia wyrażenia i odwołania zgody przechowywane są przez 5 lat, w związku z okresem przedawnienia wynikającym z art. 189g § kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Administrator Danych przetwarza wyłącznie dane konieczne i niezbędne, bez których nie możliwe byłoby realizowanie umowy i wypełnienie uzasadnionych interesów. Jeżeli jakiekolwiek dane mogą być podawane na zasadzie dobrowolności, Administrator Danych wyraźnie o tym uprzednio informuje.

III. Prawa osób, których dane są przetwarzane

 • Każda osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do zwrócenia się z wnioskiem o wydanie kopii przetwarzanych danych osobowych na swój temat, o przeniesienie tych danych, o ograniczenie ich przetwarzania oraz o usunięcie danych osobowych lub ich sprostowanie – nie w każdej sytuacji administrator danych będzie zobowiązany do realizacji tego rodzaju wniosków, ale każdy przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie a ewentualna odmowa zostanie uzasadniona.
 • Możliwe jest także złożenie sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w konkretnym celu – przy czym tu również od konkretnej sytuacji będzie zależało, czy będzie możliwa spełnienie tego żądania.


Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach prawa zgodnie z
obowiązującymi przepisami, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu określonego w zakresie zgody lub wycofania Pani/Pana zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym administrator zleca wykonywanie czynności związanych z przetwarzaniem danych.


Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane na zlecenie administratora:

 1. Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora Danych, uczestniczącym w wykonywaniu czynności:
  a. obsługującym lub udostępniającym systemy i narzędzia teleinformatyczne.
  b. podwykonawcom wspierającym Administratora Danych w zakresie wykonania umowy,
  c. podmiotom zewnętrznym świadczącym dla Administratora Danych usługi: kadrowo-płacowe, administracyjne, szkoleniowe, rozwojowe, badawcze, świadczeń socjalnych, medyczne, ubezpieczeniowe,
 2. Podmiotom, z którymi Administratora Danych prowadzi postępowanie o zawarcie umowy lub w celu realizacji umowy.
 3. Organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.


Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego prawa Pani/Pan może skorzystać zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych oraz celu ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO”.