Caterina Club

KLUB STAŁEJ KLIENTKI CATERINA
REGULAMIN

KLUB STAŁEJ KLIENTKI CATERINA REGULAMIN DLA SALONÓW REGULARNYCH

I. DEFINICJE

1. Spółka – spółka działająca pod firmą: ACUS Maria Sobiech i Piotr Stefaniuk spółka jawna z siedzibą w Warszawie ul. Paca 37, 04-386 Warszawa.

2. Salon – salon sprzedaży odzieży damskiej pod marką CATERINA, stanowiący własność Spółki lub będący w sieci partnerskiej. Aktualna lista Salonów znajduje się na stronie www.caterina.pl.
3. Program Lojalnościowy – program prowadzony przez Spółkę, mający na celu nagradzanie Uczestników – rabatem i innymi okazjonalnymi upustami, bonusami oraz kartami podarunkowymi, na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki prowadzenia Programu Lojalnościowego.
5. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Programie Lojalnościowym, która zobowiązała się do przestrzegania Regulaminu poprzez złożenie pisemnej akceptacji warunków Regulaminu, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 lub Nr 2 do Regulaminu.
6. Klub Stałej Klientki Caterina – ekskluzywny klub klientek marki

CATERINA, nagrodzonych zgodnie z Regulaminem rabatem w ramach Programu Lojalnościowego.
7. Konto – konto Uczestnika prowadzone elektronicznie w systemie sprzedażowym CATERINA, zapisujące zakupy w Salonie, ich wartość i częstotliwość.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym pod nazwą: Klub Stałej Klientki Caterina.
2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest podmiot działający pod firmą: ACUS Maria Sobiech i Piotr Stefaniuk spółka jawna z siedzibą w Warszawie, właściciel marki CATERINA.
3. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego rozpoczyna się z chwilą złożenia przez klienta pisemnej akceptacji, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 lub Nr 2 do Regulaminu. Po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Uczestnik otrzymuje status członka Klubu Stałej Klientki Caterina co jest potwierdzone otrzymaniem przez Uczestnika Klubu Stałej Klientki Caterina rabatów, na zasadach opisanych w pkt IV Regulaminu.
4. Z chwilą podpisania przez klienta pisemnej akceptacji, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 lub Nr 2 do Regulaminu, Uczestnik akceptuje wszelkie postanowienia zawarte w Regulaminie.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
1. W celu poinformowania klientów o Programie Lojalnościowym, personel Salonu oferuje uczestnictwo w Programie Lojalnościowym nowym klientom, którzy chcą dokonać zakupu w Salonie, szczegółowo informując o zasadach oraz korzyściach płynących z uczestnictwa w Programie.
2. W Programie Lojalnościowym może brać udział klient – osoba pełnoletnia, który wypełni czytelnie ankietę z danymi osobowymi, według wzoru określonego w Załączniku Nr 1 lub Nr 2 do Regulaminu, wyrażając jednocześnie pisemną zgodę na ich udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych oraz wyrazi zgodę na przystąpienie do Klubu Stałej Klientki Caterina i zaakceptuje postanowienia Regulaminu.

IV. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
1. Uczestnik Programu Lojalnościowego dokonując zakupów w dowolnym Salonie, zbiera na swoim Koncie punkty w wymiarze: 1 złotych – 1 punkt. Pierwsze naliczanie punktów odbywa się już w dniu złożenia przez klienta pisemnej akceptacji, według wzoru określonego w Załączniku Nr1 lub NR 2 do Regulaminu, jeżeli w tym dniu Uczestnik dokonał jednocześnie zakupu w Salonie.
2. Ustala się następujące zasady przyznawania rabatów:
1) po osiągnięciu ilości 500 (pięćset) punktów zapisanych na Koncie, Uczestnik przy następnych zakupach uprawniony jest do otrzymania 5 % (pięć procent) rabatu;
2) po osiągnięciu ilości 2000 (dwa tysiące) punktów zapisanych na Koncie, Uczestnik przy następnych zakupach uprawniony jest do otrzymania 8 % (osiem procent) rabatu i otrzymuje status Stałej Klientki Caterina.
Należny rabat udzielany jest w stosunku do ceny pierwotnej (nieobniżonej), na każdy zakup w Salonie i nie przysługuje na towary przecenione.
3. W celu identyfikacji danych Uczestnik może być poproszony przez personel Salonu o okazanie dowodu tożsamości (dowolny dokument ze zdjęciem) w momencie zgłoszenia woli zakupu z rabatem w ramach Klubu Stałej Klientki.
4. Rabat z tytułu uczestnictwa w Klubie Stałej Klientki Caterina nie łączy się z innymi rabatami i promocjami, chyba, że co innego wynika z warunków danej promocji. Uczestnik Klubu Stałej Klientki Caterina sam wybiera korzystniejszą dla niego formę rabatu przy zakupie. Rabat nie jest zbywalny na inną osobę.
5. Uczestnik będzie otrzymywać drogą pocztową, SMS-ową lub/i mailową informacje o kolekcjach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, pokazach i innych imprezach oraz akcjach organizowanych przez Spółkę, na co wyraża zgodę.
6. Spółka zastrzega sobie

prawo do uznaniowego przyznawania Uczestniczkom dodatkowych rabatów, upustów, kart podarunkowych, powiadamiając o powyższym Uczestników, w tym o zasadach uczestnictwa drogą pocztową, SMS-ową lub/i mailową.

V. STATUS VIP
1. Uczestnikowi Programu Lojalnościowego przyznaje się status VIP uprawniający do 12% (dwanaście procent) rabatu należnego w stosunku do ceny pierwotnej (nieobniżonej), na każdy zakup w Salonie (na towary przecenione rabat nie przysługuje). Status VIP przysługuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) Uczestnik musi posiadać właściwie wypełnioną i zarejestrowaną przez Spółkę pisemną akceptację, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 lub Nr 2 do Regulaminu,
2) obrót całkowity Uczestnika za zakupy w Salonie zapisany na Koncie przekroczył/bądź jest równy kwocie 50.000 zł,
3) Uczestnik jest aktywny zakupowo, tj. data ostatniego zakupu w Salonie zarejestrowana na Koncie nie jest starsza niż 24 miesiące.
2. Uczestnikom, którzy spełnili warunki opisane w podpunktach 1) i 2) w punkcie powyżej, ale których ostatnia data zakupów w Salonie zapisana na Koncie jest starsza niż 24 miesiące przysługuje rabat w

zredukowanej wysokości 8%, zgodny z zapisami rozdziału IV Regulaminu punkt 2, podpunkt 2).
3. Do zasad przyznawania rabatu 12% stosuje się zapisy rozdziału IV pkt 3-6 Regulaminu.

buy levitra onlinebuy levitra online
buy cialis online buy cialis online
buy viagra online buy viagra online
buy generic viagra online buy generic viagra online
cheap cialis online cheap cialis online
cheap levitra online cheap levitra online
cheap viagra online
cialis online pharmacy cialis online pharmacy
generic cialis reviews generic levitra online
generic levitra online generic viagra online
generic viagra online order cialis online
order cialis online order levitra online
order levitra online order viagra online
order viagra online buy sildenafil
buy sildenafil buy tadalafil online
buy tadalafil online what are viagra pills
what are viagra pills

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. W pisemnej akceptacji zgodnej z wzorem stanowiącego Załącznik Nr 1 lub Nr 2 do Regulaminu, Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spółkę w celach marketingowych, a także otrzymywanie ofert produktów i informacji o promocjach. Wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późń. zm.).
2. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich korekty zgodnie z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późń. zm.).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2013 r. i zmienia poprzednio obowiązujący Regulamin.
2. Zapisy regulaminu ważnego przez 2 listopada 2013 r. w zakresie przyznania statusu Stałej Klientki Caterina i rabatu 8% zachowują ważność dla Uczestników Klubu Stałej Klientki Caterina, którzy złożyli pisemną akceptację przed 2 listopada 2013 r.
3. Regulamin obowiązuje przez czas nieograniczony, do dnia jego zmiany lub odwołania przez Spółkę.
4. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub odwołania jego obowiązywania.
5. Regulamin dostępny jest w każdym Salonie oraz na stronie www.caterina.pl.
6. Odrębny regulamin reguluje zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym pod nazwą: Klub Stałej Klientki Caterina dla salonów outletowych.