Caterina Club

Szanowna Pani

W związku z procesem restrukturyzacyjnym z dniem 01.02.2019 r. podmiotem przetwarzającym Pani dane osobowe zostaje firma NAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000759061), której przysługują prawa do marki CATERINA.

Spółka NAL pragnie kontynuować ideę Klubu Stałego Klienta CATERINA oraz zachować uzyskane przez Panią przywileje i upusty. Dbałość o jakość obsługi, zadowolenie z zakupów i niepowtarzalna atmosfera to wyróżniki idei marki CATERINA.

W trosce o Pani komfort i możliwość kontynuowania przygody zakupowej w marce CATERINA prosimy przy najbliższej wizycie w salonie Caterina o wypełnienie formularza aktualizującego dane, a tym samym będzie mogła Pani ponownie powierzyć nam swoje dane osobowe.

Spotkanie w Salonie da Pani jednocześnie możliwość zapoznania się z naszą najnowszą kolekcją.

Zapraszamy do Salonów CATERINA.

 

KLUB STAŁEJ KLIENTKI CATERINA

REGULAMIN DLA SALONÓW REGULARNYCH

 

 1. DEFINICJE
 1.  Spółka – spółka działająca pod firmą: NAL spółka  z o.o. (KRS 0000759061) z siedzibą w Warszawie ul. Paca 37, 04-386 Warszawa.
 2. Salon – salon sprzedaży odzieży damskiej pod marką CATERINA, stanowiący własność Spółki lub będący w sieci partnerskiej. Aktualna lista Salonów znajduje się na stronie www.caterina.pl.
 3. Program Lojalnościowy – program prowadzony przez Spółkę, mający na celu nagradzanie Uczestników – rabatem i innymi okazjonalnymi upustami, bonusami oraz kartami podarunkowymi, na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki prowadzenia Programu Lojalnościowego.
 5. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Programie Lojalnościowym, która zobowiązała się do przestrzegania Regulaminu poprzez złożenie pisemnej akceptacji warunków Regulaminu, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 6. Klub Stałej Klientki Caterina – ekskluzywny klub klientek marki CATERINA, nagrodzonych zgodnie z Regulaminem rabatem w ramach Programu Lojalnościowego.
 7. Konto – konto Uczestnika prowadzone elektronicznie w systemie sprzedażowym CATERINA, zapisujące zakupy w Salonie, ich wartość i częstotliwość.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym pod nazwą: Klub Stałej Klientki Caterina.
 2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest podmiot działający pod firmą: NAL spółka z o.o.  z siedzibą w Warszawie, właściciel marki CATERINA.
 3. Przystąpienie do Programu Lojalnościowego rozpoczyna się z chwilą złożenia przez klienta pisemnej akceptacji, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu. Po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Uczestnik otrzymuje status członka Klubu Stałej Klientki Caterina co jest potwierdzone otrzymaniem przez Uczestnika Klubu Stałej Klientki Caterina rabatów, na zasadach opisanych w pkt IV Regulaminu.
 4. Z chwilą podpisania przez klienta pisemnej akceptacji, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu, Uczestnik akceptuje wszelkie postanowienia zawarte w Regulaminie.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
 1. W celu poinformowania klientów o Programie Lojalnościowym, personel Salonu oferuje uczestnictwo w Programie Lojalnościowym nowym klientom, którzy chcą dokonać zakupu w Salonie, szczegółowo informując o zasadach oraz korzyściach płynących z uczestnictwa w Programie.
 2. W Programie Lojalnościowym może brać udział klient – osoba pełnoletnia, który wypełni czytelnie ankietę z danymi osobowymi, według wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do Regulaminu, wyrażając jednocześnie pisemną zgodę na ich udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych oraz wyrazi zgodę na przystąpienie do Klubu Stałej Klientki Caterina i zaakceptuje postanowienia Regulaminu.
 1. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
 1. Uczestnik Programu Lojalnościowego dokonując zakupów w dowolnym Salonie, zbiera na swoim Koncie punkty w wymiarze: 1 złotych – 1 punkt. Pierwsze naliczanie punktów odbywa się już w dniu złożenia przez klienta pisemnej akceptacji, według wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do Regulaminu, jeżeli w tym dniu Uczestnik dokonał jednocześnie zakupu w Salonie.
 2. Ustala się następujące zasady przyznawania rabatów:
 1. po osiągnięciu ilości 500 (pięćset) punktów zapisanych na Koncie, Uczestnik przy następnych zakupach uprawniony jest do otrzymania 5 % (pięć procent) rabatu;
 2.  po osiągnięciu ilości 2000 (dwa tysiące) punktów zapisanych na Koncie, Uczestnik przy następnych zakupach uprawniony jest do otrzymania 8 % (osiem procent) rabatu i otrzymuje status Stałej Klientki Caterina.

Należny rabat udzielany jest w stosunku do ceny pierwotnej (nieobniżonej), na każdy zakup w Salonie i nie przysługuje na towary przecenione.

 1. W celu identyfikacji danych Uczestnik może być poproszony przez personel Salonu o okazanie dowodu tożsamości (dowolny dokument ze zdjęciem) w momencie zgłoszenia woli zakupu z rabatem w ramach Klubu Stałej Klientki.
 2. Rabat z tytułu uczestnictwa w Klubie Stałej Klientki Caterina nie łączy się z innymi rabatami i promocjami, chyba, że co innego wynika z warunków danej promocji. Uczestnik Klubu Stałej Klientki Caterina sam wybiera korzystniejszą dla niego formę rabatu przy zakupie. Rabat nie jest zbywalny na inną osobę.
 3. Uczestnik będzie otrzymywać drogą pocztową, SMS-ową lub/i mailową informacje o kolekcjach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, pokazach i innych imprezach oraz akcjach organizowanych przez Spółkę, na co wyraża zgodę.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do uznaniowego przyznawania Uczestniczkom dodatkowych rabatów, upustów, kart podarunkowych, powiadamiając o powyższym Uczestników, w tym o zasadach uczestnictwa drogą pocztową, SMS-ową lub/i mailową.

 

 1.  STATUS VIP
 1. Uczestnikowi Programu Lojalnościowego przyznaje się status VIP uprawniający do 12% (dwanaście procent) rabatu należnego  w stosunku do ceny pierwotnej (nieobniżonej), na każdy zakup w Salonie (na towary przecenione rabat nie przysługuje). Status VIP przysługuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 1. Uczestnik musi posiadać właściwie wypełnioną i zarejestrowaną przez Spółkę pisemną akceptację, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu,
 2. obrót całkowity Uczestnika za zakupy w Salonie zapisany na Koncie  przekroczył/bądź jest równy kwocie 50.000 zł,
 3. Uczestnik jest aktywny zakupowo, tj. data ostatniego zakupu w Salonie zarejestrowana na Koncie nie jest starsza niż 24 miesiące.
 1. Uczestnikom, którzy spełnili warunki opisane w podpunktach 1) i 2) w punkcie powyżej, ale których ostatnia data zakupów w Salonie zapisana na Koncie jest starsza niż 24 miesiące przysługuje rabat w zredukowanej wysokości 8%, zgodny z zapisami rozdziału IV Regulaminu punkt 2, podpunkt 2).
 2. Do zasad przyznawania rabatu 12% stosuje się zapisy rozdziału IV pkt 3-6 Regulaminu.
 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. W pisemnej akceptacji zgodnej z wzorem stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu, Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Spółkę w celach marketingowych, a także otrzymywanie ofert produktów i informacji o promocjach. Wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późń. zm.).
 2. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich korekty zgodnie z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późń. zm.).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2019 r. i zmienia poprzednio obowiązujący  Regulamin.
 2. Wszelkie prawa nabyte przez Uczestników w programie lojalnościowym Klub Stałej Klientki Caterina prowadzonej przez ACUS Maria Sobiech i Piotr Stefaniuk Spółka jawna pozostają w mocy.
 3. Regulamin obowiązuje przez czas nieograniczony, do dnia jego zmiany lub odwołania przez Spółkę.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub odwołania jego obowiązywania.
 5. Regulamin dostępny jest w każdym Salonie oraz na stronie www.caterina.pl.
 6. Odrębny regulamin reguluje zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym pod nazwą: Klub Stałej Klientki Caterina dla salonów outletowych.