Regulamin KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

„Dzień kobiet” (dalej „Regulamin”)

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa jego uczestników. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „ Dzień kobiet” (dalej: Konkurs).
 2. Organizatorem Konkursu jest NAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-386) przy ulicy Paca 37, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000759061, NIP 010893150, Regon381822511, adres poczty elektronicznej: , www. handlowy@caterina.pl , numer telefonu: +48 22 500 69 21 (dalej: NAL).
 3. Konkurs przeprowadzony jest na oficjalnym profilach Caterinapl oraz Caterina na portalach społecznościowym Instagram oraz Facebook https://www.instagram.com/______________ / (dalej: Profil).
 4. W Konkursie mogą brać udział osobiście osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które (i) w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat oraz (ii) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, (iii) są konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., (iv) mają założone i aktywne konta na platformie INSTAGRAM, które w terminie od dnia 22.02. 2021 do dnia 08.03.2021r do godziny 21:00 wykonają zadanie, o którym mowa w pkt. 7 poniżej (dalej: Uczestnik).
 5. Uczestnik przed wzięciem udziału w Konkursie zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
 6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby zatrudnione przez Organizatora oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.
 7. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie wskazanym w ustępie 2. Regulaminu wykonać zadanie konkursowe poprzez: (i) Uczestnik musi polubić profil „Caterinapl” na platformie INSTAGRAM oraz FABECOOK(ii) pod postem konkursowym na platformie Faceboo dodać zdjęcie przedstawiające stylizację z wykorzystaniem produktu Caterina i umieścić ją w komentarzu pod tym postem wraz z opisem skąd pomysł/inspiracja, natomiast na portalu INSTAGRAM należy przygotować jedną stylizację z wykorzystaniem produktu Caterina i umieścić ją na swoim profilu na Instagramie w poście publicznym z oznaczeniem @caterinapl oraz hashtagiem #caterinagirl. Czynnikiem decydującym o wygranej będzie kreatywność stylizacji.
 8. Zadanie powinno być efektem pracy twórczej Uczestnika oraz nie może naruszać praw osób trzecich w tym w szczególności praw autorskich. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko jedno Zadanie.
 9. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony decyzją powołanej do tego celu Kapituły Konkursu w postaci pięciu osób, która wybierze zwycięzcę Konkursu w dniu 09.03.2021r roku. Wyniki zostaną ogłoszone na koncie na Instagramie oraz Facebooku Organizatora. Nad prawidłowością losowania czuwać będą pracownicy Organizatora. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
 10. Kapituła Konkursu przyzna 3 (trzy) nagrody w postaci kuponów o wartości 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) za zajęcie I szego miejsce, 1000 zł za zajęcie IIgiego miejsca i 500 zł za zajęcie III miejsca dla platformy Facebook i 3 przyzna 3 (trzy) nagrody w postaci kuponów o wartości 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) za zajęcie I szego miejsce, 1000 zł za zajęcie IIgiego miejsca i 500 zł za zajęcie III miejsca dla platformy Instagram, do wykorzystania do dnia 30.04.2021r w salonach CATERINA (lista na stronie www.caterina.pl). Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
 11. Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej poprzez wiadomość prywatną, wysłaną na profil Uczestnika na portalu Instagram oraz Facebook. Uczestnik zobowiązany będzie podać swoje imię i nazwisko oraz adres celem wysłania nagrody. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, tj. podania do publicznej wiadomości jego imienia i nazwiska/ nicka oraz treści Zadania oraz publikację zdjęć konkursowych na profilach marki Caterina na platformach Facebook oraz Instgram.
 12. W ciągu 7 dni roboczych od dnia przesłania danych Uczestnika zwycięzca otrzyma na podany przez niego adres zamieszkania, przesyłkę poleconą z nagrodą. Nagrody nieodebrane przez zwycięzców pozostają własnością Organizatora.
 13. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: handlowy@caterina.pl z dopiskiem Konkurs na Instagramie w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania zwycięzcy. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 12 nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 14. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, przenoszalnej licencji na korzystanie z utworów powstałych w związku z udziałem w Konkursie, t.j. Zadań, od dnia ich udostępnienia poprzez ich zgłoszenie do Konkursu (t.j. publikację na Profilu) przez okres 1 roku od chwili zgłoszenia, na obszarze terytorium Polski i z uwzględnieniem charakteru Internetu, na wszystkich znanych w chwili przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu polach eksploatacji, które w szczególności obejmują:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadań – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Zadań, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania Zadań w sposób inny niż określony w - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie),
 4. w zakresie zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do modyfikacji Zadań - dokonywanie przez Organizatora wszelkich modyfikacji Zadań i wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych ich modyfikacji oraz zezwalanie nadokonywanie wszelkich modyfikacji przez osoby trzecie i wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych ich modyfikacji.
 1. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie za udział w Konkursie ani za późniejsze wykorzystanie przez Organizatora umieszczonych przez nich komentarzy.
 2. Regulamin dostępny jest na żądanie Uczestników Konkursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody.
 5. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć między Organizatorem a jej Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

KLAUZULA RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: Rozporządzenie) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: NAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (KRS 0000759061) (dalej: NAL),

2. wyznaczyliśmy w NAL inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@caterina.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji marki Caterina na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a Rozporządzenia,

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: prowadzenia sieci salonów CATERINA przez NAL,

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6. uprawnienia, o których mowa w pkt. 5 powyżej może Pani/Pan zrealizować poprzez złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści na piśmie i przesłanie go drogą pocztową, przesyłką kurierską na adres Administratora,

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia,

8. Oświadczam, że zapoznałam/em się z pouczeniem przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz pouczenie to w pełni zrozumiałam/em. W razie wątpliwości miałam/em możliwość do zadania pytań i uzyskałem na nie satysfakcjonujące odpowiedzi.